Skip to main content Skip to search

Pályázati kisokos

Pályázati kiírás és kapcsolódó útmutató, segédletek alapján összeállított szakmai anyag. Azon dokumentumok összessége, amely alapján megtörténik a pályázat bírálata. A formanyomtatvány (pályázó adatai, projekt bemutatása) és a mellékletek képezik a pályázati dokumentációt.

A pályázat benyújtását követően felszólítást kaphat a pályázó hiánypótlásra. Amennyiben önhibáján kívül valamely hiánypótolható mellékletét nem nyújtotta be pályázati anyagában, úgy erre felszólítást kap, bizonyos határidő kitűzésével (5-15 nap).

A lebonyolításban érintett szervezet által kiadott dokumentum, amely a pályázat elfogadásával keletkeztet a támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályairól szólóan polgári jogi jogviszonyt.

Olyan támogatási forrás, mely kapcsán a pályázót nem terheli visszafizetési kötelezettség. A támogatást a pályázatban megjelölt projektcélokra szükséges fordítania

A visszatérítendő támogatások egy hitelviszonyt testesítenek meg, az adott pályázatban meghatározott fejlesztési célokra vehető igénybe, a támogatás visszatérítése a beruházás várható jövedelméből/hozamából történik.

A pályázó a projekt egy része vagy a teljes egészének megvalósítása után, a Támogatási Szerződés megkötése, a számlák kiegyenlítése és a kifizetési kérelem benyújtása után juthat a támogatáshoz.

Az adott pályázati kiírás keretében kerül meghatározásra az előleg igénylésének lehetősége. A pályázati felhívás határozza meg annak maximális mértékét, összegét az igényelt támogatás vonatkozásában. Az előleg a projekt finanszírozásában nyújt segítséget.

A kifizetési kérelem és a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok összessége. A projekt megvalósítás során több alkalommal benyújtható. A benyújtásig felmerült költségek támogatástartalmának lehívására, illetve a szakmai előrehaladás bemutatására szolgál.

A megvalósítási időszak azon időszak, amely alatt a pályázat keretében vállalt tevékenységeket ténylegesen végrehajtják.

A fenntartási időszak pedig azon időszak, amely alatt a pályázó kötelezettséget vállal a megvalósított projekt eredményeinek megőrzésére, fenntartására, a projekt nem közvetlenül a fizikai végrehajtásból adódó eredményei ebben az időszakban jelentkeznek.

De minimis támogatás (a leggyakoribb)

Egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Regionális beruházási támogatás

A regionális támogatás célja az egyes régiók gazdasági leszakadásának megakadályozása, illetve felzárkóztatásuk elősegítése

A felhívásban és a támogatási szerződésben vagy támogatási okiratban rögzített olyan elvárás, mely számszerűsíthető és amelynek nem teljesítése szankcionálható.

Gyűjtő fogalmak, melyek magukban foglalja az összes, a projekt teljesülését vizsgáló mutatót, melyek különösen: indikátor, szakpolitikai mutató és kötelező vállalás.

Azok a vállalkozások, akik a pályázat benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta.